Stimulácia zraku u detí s CVI

Home » Kortikálna porucha zraku (CVI) » Stimulácia zraku u detí s CVI

Cielená stimulácia, rozvoj a rehabilitácia zrakových funkcií má najväčší dopad na vývoj zrakovej poruchy práve v detskom veku. Mozog dieťaťa vtedy disponuje najvyššou plasticitou nervového systému, ako aj zrakových funkcií, ktorá mu umožňuje vytvoriť náhradné siete zrakového systému. Nie je známe, kedy sa táto plasticita končí, najvýraznejšia je však u malých detí. „S rastúcim vekom sa však plasticita a senzitivita vizuálneho systému, a teda aj možnosti terapeutických zásahov znižujú.“1 To isté platí aj o vývoji zrakových orgánov, ktoré so zvyšujúcim sa vekom strácajú svoju prispôsobivosť. Z uvedených poznatkov nutne a logicky vyplýva, že stimulácia a rehabilitácia zraku je kľúčová už v ranom veku dieťaťa (nielen) trpiaceho poruchami zrakového vnímania, kedy je priaznivá prognóza na zlepšenie zrakových funkcií.

Pre deti s CVI je kľúčové začleniť cielenú stimuláciu zraku do ich každodenných aktivít, nevyužívať ju teda len ako formu terapie v presne stanovených časoch. Po diagnostických vyšetreniach, stanovení rozsahu zrakového poškodenia a na základe individuálnych potrieb dieťaťa sa stanovuje cielená stimulácia zraku. Nižšie sú uvedené odporúčania na stimuláciu zraku pri jednotlivých fázach CVI2, je však nutné podotknúť, že sa môžu u detí líšiť na základe ich individuálneho stavu a momentálnych potrieb.

FÁZA I, stupeň 1 až 3+

 • zapojiť naraz len jeden zmysel
 • prostredie nerušivé, prispôsobené dieťaťu
 • jedna farba (červená, žltá)
 • vysoký kontrast (čierne a biele pozadie), lesklé predmety
 • čierne pozadie, objekty nasvietené, lightbox
 • začať s reálnym objektom, zapojiť hmat, chuť, čuch
 • zapájať tzv. salient features3

Fáza II, stupeň 3+ až 7+

 • fotografie 3D objektov na čiernom pozadí
 • možnosť zapojiť viacero farieb
 • kombinácia obrazu a čitateľného textu
 • vzťah medzi objektmi na ploche a priestorom
 • prenos zrakovej pozornosti
 • pokyny: kde je to? čo má vidieť?
 • prostredie môže zahŕňať aj známe zvuky

FÁZA III, stupeň 7+ až 10

 • zvýraznenie jednotlivých písmen
 • orámovanie celých slov farebným obrysom
 • viac slov na každej strane
 • komplexnejší dej knihy
 • zložitejšie farebné obrázky, raster, tiene
 • simultánna koordinácia oka a ruky
 • kópia knihy aj doma, aj v škole

Pri stimulácii zraku u detí s CVI je veľmi dôležité aj samotné prostredie, v ktorom stimulácia prebieha. Bližšie sa tejto téme venujeme v časti Úprava prostredia pre deti s CVI.

Pri aktivitách stimulujúci zrakové funkcie u dieťaťa s CVI nezabúdame ani na faktor motivácie – dieťa by aktivity mali baviť. Zraková stimulácia však preň predstavuje náročnú prácu, preto je dôležité aktivity stimulujúce zrak striedať s takými aktivitami, kde si dieťa môže oddýchnuť od využívania svojho zraku. V opačnom prípade hrozí tzv. meltdown syndróm,4 kedy dochádza k preťaženiu, podráždeniu dieťaťa a jeho neprimeranej emocionálnej aj behaviorálnej reakcii.


Použité zdroje informácií:

 1. KOZELKOVÁ, M. Poruchy zrakových funkcií detí s detskou mozgovou obrnou : Montessori terapia. Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. s. 46.
 2. RECKER, D. Books for Students in Different CVI Phases. [online]. [cit. 2020-09-25]. Dostupné na internete: https://www.pathstoliteracy.org/blog/books-students-different-cvi-phases
 3. Pojem Salient features označuje charakteristické črty určitého predmetu alebo objektu, napr. jablko je červené, okrúhle a má stopku. Zoznam týchto charakteristických čŕt je dostupný online na: https://cvicollaborative.wixsite.com/salientfeatures
 4. CVI Meltdowns. [online]. [cit. 2020-09-20]. Dostupné na internete: https://cviscotland.org/documents.php?did=1&sid=55