Kortikálna porucha zraku (CVI)

Home » Kortikálna porucha zraku (CVI)

ČO JE CVI?

„Dieťa vidí to, čo vidíme aj my, ale nedokáže to interpretovať.“1

Takto znie jedna z definícií kortikálnej zrakovej poruchy (cortical, prípadne cerebral visual impairment, skratka CVI), ktorý sformulovala doktorka Christine Roman-Lantzy, celosvetovo uznávaná odborníčka v tejto oblasti. Táto porucha je charakterizovaná porušením zrakových centier v mozgu, zatiaľ čo ostatné časti zrakových štruktúr môžu byť bez poškodenia. Na rozdiel od porúch zraku, pri ktorých sú poškodené oči, pri kortikálnej zrakovej poruche je u detí možná čiastočná obnova zraku. CVI sa vyskytuje aj u dospelých, v ich prípade ide o izolovanú poruchu, zatiaľ čo u detí sa porucha často spája s inými typmi postihnutia. Je ale dôležité podotknúť, že CVI sa môže vyskytovať súbežne s inými zrakovými poruchami.

PRÍČINY CVI

CVI je najčastejšie spôsobená ochorením, pri ktorom mal mozog určitý čas nedostatok kyslíka, následkom čoho sa poškodil centrálny nervový systém (CNS). CVI však môže byť spojená aj s predčasným narodením, infekciami či spôsobená úrazom hlavy. Tým, že je poškodený centrálny nervový systém, CVI často sprevádzajú aj pridružené ochorenia a oneskorený vývin dieťaťa.2

PREJAVY CVI

Dr. Christine Roman-Lantzy opísala desať zrakových a behaviorálnych charakteristík, ktoré sa prejavujú pri CVI: preferencia určitých farieb, zameranie sa na svetlo či pohyb, oneskorená odozva na vizuálny podnet (latencia), preferovanie určitej časti zorného poľa, problémy s komplexným predmetom či prostredím, problém odhadnúť vzdialenosť, absentujúce alebo netypické zrakové reflexy, problém pri poznávaní nových vizuálnych podnetov, chýbajúci úchop predmetu vedený zrakom.3

TRI FÁZY CVI

Kortikálna zraková porucha je v súčasnosti najčastejšou príčinou straty a poškodenia zraku vo vyspelých krajinách s tendenciou ďalšieho stúpania.4 Je preto kľúčové toto ochorenie správne diagnostikovať a určiť primeranú stimuláciu zraku. Doktorka Roman-Lantzy vo svojej knihe Cortical Visual Impairment : An Approach to Assessment and Intervention popisuje tri fázy CVI. Fáza 1 je charakteristická najnižšou úrovňou funkčnosti zraku a minimálnou zrakovou reakciou. Fáza 2 je kvalitatívne vyššou úrovňou schopností zraku, fáza 3 je najviac pokročilou úrovňou. V tejto fáze sa môžu vytratiť niektoré charakteristické črty pre CVI.5 Tieto tri hlavné fázy sa následne delia ešte na 10 stupňov, na základe ktorých sa určuje diagnostika CVI. Nasledujúca schéma popisuje potreby dieťaťa v jednotlivých fázach CVI.6

FÁZA I, stupeň 1 až 3+

 • jednofarebné, lesklé predmety
 • neschopnosť dieťaťa rozoznať tvár
 • reakcia až na pohyb
 • latencia vnímania až do 60 sekúnd
 • nezáujem o nové objekty
 • prispôsobené, známe prostredie
 • vníma len veci, ktoré sú blízko
 • nerozoznáva nízke kontrasty
 • pohľad a dotyk dieťa používa ako separátne funkcie

FÁZA II, stupeň 3+ až 7+

 • objekty môžu mať 2 až 3 farby
 • pohyb pomáha zaujať pozornosť
 • zraková latencia pri únave
 • toleruje mierne, známe zvuky
 • dokáže rozoznať tvár bez hlasu
 • svetlo dieťa nerozptyľuje
 • vidí do vzdialenosti cca 1,8 m
 • zaujíma sa o nové objekty
 • pohľad a dotyk pri známych objektoch simultánne

FÁZA III, stupeň 7+ až 10

 • viac farieb, známe vzory
 • dieťa sa usmieva
 • na stimuláciu zraku nepotrebuje pohyb
 • oneskorenie vnímania neprítomné
 • prostredie nemusí byť upravené
 • nevyrušujú ho zvukové podnety
 • vníma známe i neznáme tváre
 • vidí do vzdialenosti 6 metrov
 • pohľad a dotyk prebiehajú naraz

Použité zdroje informácií:

 1. What is CVI?. [online]. [cit. 2020-09-18]. Dostupné na internete: https://startseeingcvi.com/what-is-cvi/
 2. KOZELKOVÁ, M. Poruchy zrakových funkcií detí s detskou mozgovou obrnou : Montessori terapia. Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. s. 31 – 34.
 3. What is CVI?. [online]. [cit. 2020-09-18]. Dostupné na internete: https://startseeingcvi.com/what-is-cvi/
 4. Good WV, Jan JE, de Sa L, Barkovich AJ, Groenveld M, Hoyt CS. Cortical visual impairment in children. Surv Ophthalmol 1999;38:351–364. Podľa: LEHMAN, S. A Primer on Cortical Visual Impairment. [online]. [cit. 2020-09-18]. Dostupné na internete: https://www.reviewofophthalmology.com/article/a-primer-on-cortical-visual-impairment-42791
 5. Roman-Lantzy C. Cortical visual impairment: An approach to assessment and intervention. New York: AFB Press; 2007. Podľa: LEHMAN, S. A Primer on Cortical Visual Impairment. [online]. [cit. 2020-09-18]. Dostupné na internete: https://www.reviewofophthalmology.com/article/a-primer-on-cortical-visual-impairment-42791
 6. SHELINE, D. Guidelines for Modifying Books for Students in Phases I, II, and III. [online]. [cit. 2020-09-18]. Dostupné na internete: https://www.pathstoliteracy.org/guidelines-modifying-books-students-phases-i-ii-and-iii